Photo
Họ và tên Lê Kim Phẩm
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/lekimpham
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hương Vinh
Quận/huyện Huyện Hương Trà
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 210 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Huơng Vinh
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THPT Hương Vinh
Quận/huyện Huyện Hương Trà
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Thế Nhẫn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hương Vinh
Quận/huyện Huyện Hương Trà
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Tin học
Điểm số 41 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hoàng Ngọc Kỳ Lân
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hương Vinh
Quận/huyện Huyện Hương Trà
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Tin học
Điểm số 12 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hoàng Ngọc Kỳ Lân
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hương Vinh
Quận/huyện Huyện Hương Trà
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Tin học
Điểm số 87 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phan Văn Hiền
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Hương Vinh
Quận/huyện Huyện Hương Trà
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Hương Vinh
Quận/huyện Huyện Hương Trà
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Văn Quân
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hương Vinh
Quận/huyện Huyện Hương Trà
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Tin học
Điểm số 1008 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên ThS. Nguyễn Thi Ánh Hà
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/nguyenthianhha
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hương Vinh
Quận/huyện Huyện Hương Trà
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 5619 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Nghĩa
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ngvnghia68
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hương Vinh
Quận/huyện Huyện Hương Trà
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ, Tin học
Điểm số 84 (xem chi tiết)